RODO

KTO BĘDZIE PRZETWARZAŁ PAŃSTWA DANE:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Mia-Design Sp. z o.o., z siedzibą w Częstochowie (42-280), ul. Borówkowa 15B (Sąd Rejonowy dla miasta Częstochowy, XVII Wydział Gospodarczy, KRS 0000663841, NIP 5732876935, REGON 366582180. Kapitał zakładowy 100 000 zł opłacony w całości), Tel. +48 730 264 264, biuro@mia-design.pl.

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Rekrutacja pracowników

W przypadku gdy zechcą Państwo aplikować do naszej spółki, Państwa dane będą wykorzystane w celu realizacji procesu rekrutacyjnego.
Państwa dane przetwarzamy na podstawie przepisów Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w szczególności art. 22-1. Dane podawane na potrzeby rekrutacji podają Państwo dobrowolnie, jednak są one niezbędne w celu weryfikacji kandydatów do pracy – ich niepodanie będzie skutkowała brakiem możliwości udziału w danym procesie rekrutacyjnym. Mia-Design Sp. z o.o. nie wykorzystuje danych z procesów rekrutacyjnych do innych celów. Dane będziemy przetwarzać do momentu decyzji o wyborze kandydata do pracy oraz do 3 miesięcy po jego wyborze, a przypadku zgody do 2 lat od jej udzielania lub do momentu jej wycofania.

Jeżeli chcesz zezwolić nam na wykorzystywanie Twojego CV na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych w Mia-Design Sp. z o.o. zamieść w swoim CV poniższą zgodę:

„Wyrażam dobrowolną zgodę na wykorzystanie moich danych z przesłanego dokumentu CV na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych w Mia-Design Sp. z o.o.do czasu wycofania niniejszej zgody.”

WAŻNE! W dowolnym momencie przysługuje Tobie prawo do cofnięcia wyrażonej zgody, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody.

Dostęp do Twoich danych ma jedynie zarząd spółki.

Mają Państwo prawo do żądania od Mia-Design Sp. z o.o. dostępu do swoich danych osobowych oraz uzyskania ich kopii i prawo do ich przenoszenia, a także żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organ nadzorczy).

Realizacja sprzedaży/ Realizacja zakupu

W przypadku gdy zostaną Państwo naszymi klientami, Państwa dane będą wykorzystane w celu realizacji sprzedaży/usługi (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dotyczy to w szczególności danych o płatnościach, miejscu wykonania usługi, osób upoważnionych do realizacji zlecenia, wystawienia dokumentów sprzedaży oraz umożliwienia Państwu skorzystania z uprawnień z tytułu gwarancji.

W przypadku gdy zostaniemy Państwa klientem, Państwa dane będą wykorzystane w celu realizacji procesu zakupu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dotyczy to w szczególności danych o płatnościach, danych adresowych nadawcy, osób upoważnionych do realizacji zlecenia.

JAKIE DANE GROMADZIMY?
Gromadzimy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe w zakresie niezbędnym w ramach naszej działalności, w szczególności w stosownych przypadkach:

 • dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko),
 • dane kontaktowe (np. adres pocztowy i adres e-mail, numer telefonu),
 • status podatkowy (np. identyfikator podatkowy),
 • dane finansowe (np. rachunek zysków i strat, dokumenty PIT),
 • dane bankowe (np. dane rachunku bankowego),
 • dane szczegółowe dotyczące naszej współpracy (np. zlecenia, dane związane z reklamacjami)
 • monitorowanie wideo (np. monitoring obiektów Mia-Design Sp. z o.o.).

W niektórych okolicznościach możemy gromadzić i wykorzystywać dane osobowe osób, z którymi posiadamy lub moglibyśmy nawiązać współpracę jak np. potencjalni klienci.
Z niektórych przyczyn możemy gromadzić informacje dotyczące Państwa nawet gdy nie współpracujemy z Państwem bezpośrednio. Może to mieć miejsce na przykład w sytuacji gdy Państwa dane są przekazywane przez naszych klientów w szczególności jeżeli są Państwo:

 • poręczycielami,
 • przedstawicielami prawnymi (pełnomocnikami),
 • stroną w procesie reklamacji.

Podstawą prawną tych działań są prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Mia-Design Sp. z o.o. (art. 6 ust.1 lit. f RODO) – mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania swoich danych opartych na tej podstawie.

KOMU UDOSTĘPNIAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Chcąc zrealizować wyżej wymienione cele możemy przekazać Państwa dane osobowe:

 • usługodawcom (np. wywiadowniom gospodarczym, firmom doradczym, firmom wspomagającym nasz system informatyczny), którzy wykonują usługi w naszym imieniu oraz spółkom zależnym (dotyczy danych Kontrahentów i potencjalnych Kontrahentów);
 • firmom transportowym, (dotyczy danych Kontrahentów),
 • organom finansowym lub sądowym, agencjom państwowym lub organom publicznym, na żądanie oraz w zakresie dozwolonym przez prawo,
 • niektórym osobom wykonującym regulowane zawody, takim jak prawnicy czy audytorzy.

JAK DŁUGO PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE?

Państwa dane osobowe przechowujemy przez okres wymagany obowiązującymi przepisami prawa lub inny okres uzależniony od celu przetwarzania, w szczególności:

 • dane pozyskane na potrzeby realizacji sprzedaży / zakupu będą przechowywane przez okres realizacji umowy. Po tym okresie Państwa dane będziemy przetwarzać przez okres nie dłuższy niż 10 lat.

JAKIE PRAWA PAŃSTWU PRZYSŁUGUJĄ?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo dostępu do treści swoich danych – możecie Państwo zawnioskować o udzielenie informacji jakie Państwa dane znajdują się w naszym posiadaniu;
 • prawo do poprawiania swoich danych – w przypadku gdy stwierdzą Państwo, że posiadane przez nas dane na Państwa temat są niedokładne lub niekompletne, możecie zawnioskować o ich zmianę,
 • prawo do żądana usunięcia swoich danych – możecie Państwo zażądać usunięcia swoich danych osobowych znajdujących się u nas o ile zezwoli na to prawo;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych – jeżeli uznacie Państwo, że zakres danych jakie przetwarzamy jest zbyt szeroki macie prawo do żądania ograniczenia tego zakresu;
 • prawo do zgłoszenia sprzeciwu – mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec dalszego przetwarzania danych;
 • prawo do wycofania zgody – jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych w procesach rekrutacyjnych;
 • prawo do przenoszenia danych – możecie się Państwo od nas domagać, przekazania Państwa danych do innego podmiotu;
 • informujemy również że przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z wykorzystywaniem przez nas Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt z Mia-Design Sp. z o.o.